Politická strana MySlovensko hospodári podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Strana nepoberá žiadne príspevky zo štátneho rozpočtu, na financovanie svojich aktivít sa používajú iba príjmy získané z členských príspevkov, pôžičiek a z darov.

Na tomto mieste zverejňujeme zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť strany za príslušný kalendárny rok sumou vyššou, ako je dvojnásobok minimálnej mzdy v čase prijatia príspevku - na základe ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.