Novinky

Prečo chceme reformu verejnej správy?

1️⃣    Aby sme prerušili klientelistické a korupčné siete

Klientelizmom a korupciou nie sú presiaknuté len ústredné orgány verejnej správy, ale aj jej územné orgány. Preto nestačí vymeniť ľuďí na riadiacich funkciách, ale je nevyhnutné urobiť aj inštiitucionálnu reformu, aby sa prerušii väzby aj na miestnej úrovni

2️⃣    Aby sme eliminovali negatívne vplyvy duálneho systému verejnej správy

Ani po 30-tich rokoch občan nepochopil, čo patrí pod štátnu správu a čo pod samosprávu a komplikuje mu to komunikáciu s úradmi.

3️⃣    Aby sme znížili vysoké náklady a zefektívnili verejnú správu

👉Verejná správa je prebyrokratizovaná a prezamestnaná. V tak malom štáte máme prebujnené a neefektívne aparáty s nízkoplatenými odborníkmi.

HLAVNÉ PROBLÉMY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY:

Územnú samosprávu tvorí:
- regionálna samospráva
- miestna samospráva
 
Regionálna samospráva je zriadená na úrovni ôsmich krajov:
  • sú veľmi nesystémovo a nefunkčne vymedzené, nerešpektujú historické regióny,
  • majú nedostatočné kompetencie, aby mohli efektívne realizovať rozvoj krajov
  • nemajú vlastné zdroje financovania a ich rozpočty závisia od štátnych transferov
Miestna samospráva pozostáva z 2980 obcí:
    • je vysoko rozdrobená
  • všetky obce majú rovnaké kompetencie
  • nie všetky obce dokážu svoje kompetencie kvalifikovane a odborne realizovať
  • vznikajúce spoločné úradovne sú na dobrovoľnom princípe
Aj miestna aj regionálna samospráva sú finančne poddimenzované a zaťažované čoraz širšou agendou štátnej správy bez prevodu financií!
 

HLAVNÉ PROBLÉMY ÚZEMNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Územná štátna správa pozostáva predovšetkým z okresných úradov. Okresné úrady sa členia na tri kategórie a každý z nich má iné kompetencie. Tak napr. občan z V. Krtíša niečo vybaví vo V. Krtíši, niečo vo Zvolene a za niečím musí ísť až do B. Bystrice.
Okrem okresných úradov, existuje množstvo ďalších úradov. Máme okresné úrady práce tiež viacerých kategórií, máme rôzne štruktúry policajného zboru, máme okresné a krajské súdy. Skoro každý rezort si vytvára svoje územné orgány verejnej správy.
Problémom je, že skoro každý rezort si vytvára svoje vlastné územné štruktúry. Niektoré rešpektujú okresy, iné si vytvárajú svoje vlastné spádové obvody úradov. To ešte viac dezorientuje občana, lebo rôzne rezorty majú rôzne správne obvody a neexistuje jedno spoločné administratívne centrum.
Problémom je aj fakt, že reforma okresov z roku 1996 bola realizovaná nespravodlivo - na severe povznikali nové malé okresy a na juhu ostali veľké s dvoma, troma obslužnými centrami.
 

Strana SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby prináša riešenie v komplexnej reforme verejnej správy, ktorú vám tu čoskoro predstavíme, alebo si ju môžete vyhľadať v našom programe na www.solidarita.eu.