Novinky

MINIMÁLNA MZDA PRE POLITIKOV!

POSLANEC DOSTÁVA 5 500 EUR, OBYČAJNÝ ČLOVEK SA PREPADÁ DO CHUDOBY. Je to spravodlivé? Je to solidárne?
Nie! Musíme to zmeniť, preto sme dnes poslali návrh zmeny zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, kde navrhujeme, aby v prípade vyhláseného vojnového alebo núdzového stavu poberali poslanci NRSR, vláda SR a prezidentka SR minimálnu mzdu:
 
Vážení páni poslanci, pani poslankyne,
nachádzame sa v zložitej dobe, kedy zamestnanci strácajú svoje príjmy, živnostníci sú na hrane prežitia, firmy zatvárajú svoje prevádzky. Všetko sa deje kvôli prebiehajúcej pandémii a kvôli vami vyhlásenému núdzovému stavu. Vzhľadom k tomu, že všetky tieto zmeny nijako nepostihuje vaše materiálne zabezpečenie ako ani , zabezpečenie členov vlády a prezidenta SR sme presvedčení, že je potrebné, aby ste solidárne participovali na prijatých opatreniach. Keďže výška minimálnej mzdy je vami stanovená referencia, pod ktorú by zamestnanec v národnom hospodárstve nemal klesnúť, navrhujeme, aby ste vy, členovia vlády ako aj prezidentka SR v čase vyhláseného vojnového ako aj núdzového stavu, poberali minimálnu mzdu. Bude to zároveň motivácia pre vás, členov vlády ako aj prezidenta, aby ste urobili maximum pre čo najrýchlejšie zrušenie núdzového stavu.
Predkladáme Vám návrh zmeny zákona číslo 120/1993 Z.z. a veríme, že uvedenú zmenu zákona predložíte na najbližšej schôdzi NRSR.
 

Návrh na zmenu zákona č. 120/1993 Z. z.

navrhujeme doplniť, prípadne zmeniť nasledovné:

§2 odsek 7:

V prípade vyhlásenia vojnového a núdzového stavu poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky patrí plat len vo výške minimálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

§3 odsek 6:

V prípade vyhlásenia vojnového a núdzového stavu nepatrí poslancovi NRSR žiadny funkčný príplatok.

§4 odsek 6:

V prípade vyhlásenia vojnového a núdzového stavu nepatria poslancovi náhrady podľa odseku 1.

§10 odsek 5:

V prípade vyhlásenia vojnového a núdzového stavu prezidentovi Slovenskej republiky patrí plat len vo výške minimálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

§11 odsek 1:

Prezidentovi patria paušálne náhrady vo výške 1 327,76 eura mesačne. Neplatí to v prípade vyhlásenia vojnového a núdzového stavu.

§12:

Plat člena vlády Slovenskej republiky

Členovi vlády Slovenskej republiky (ďalej len „člen vlády“) patrí plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavou predpísaný sľub.5) Plat mu patrí ešte tri mesiace po skončení výkonu funkcie člena vlády; toto ustanovenie sa nevzťahuje na člena vlády, ktorý bol vymenovaný za člena vlády v nasledujúcom funkčnom období, a člena vlády, ktorý bezprostredne po skončení výkonu funkcie začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1 alebo si uplatnil mandát poslanca. V prípade vyhlásenia vojnového a núdzového stavu členovi vlády patrí plat len vo výške minimálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

§13 odsek 1:

Okrem platu podľa § 12 patrí členovi vlády, ktorý vykonáva niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ustanoveniach, mesačný funkčný príplatok, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do tejto funkcie vymenovaný. Funkčný príplatok mu nepatrí v prípade vyhlásenia vojnového a núdzového stavu.

§14 odsek 1:

Členovi vlády patria paušálne náhrady vo výške, ktorú určí vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) uznesením. V prípade vyhlásenia vojnového a núdzového stavu nepatria členovi vlády žiadne paušálne náhrady.