Novinky

V súčasnosti sa bežne stáva, že zamestnancom štátnej a verejnej služby vychádza tabuľkový plat nižší ako je minimálna mzda. Zamestnávateľ tak dopláca do výšky minimálnej mzdy. Takýto stav pritom zamestnancom trvá aj celý pracovný život, čo má za následok odmietnutie odchodu do predčasného dôchodku a veľmi nízke dôchodky.

Neustále konflikty medzi tabuľkovými hodnotami a minimálnou mzdou ukončíme. Tabuľkové mzdy budú vždy začínať na úrovni minimálnej mzdy a od nej sa budú odvíjať stupne a triedy.

Po vzore podmienok stanovených minimálnych mzdových nárokov v súkromnej sfére strana SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby presadí indexáciu platových stupníc aj v štátnej a verejnej službe. Zavedieme model odmeňovania zohľadňujúci kvalifikačné požiadavky a náročnosť vykonávaných činností.

VLADIMÍR SIROTKA PODPORUJE NÁŠ PROGRAM
Predseda Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) Vladimír Sirotka podporuje v plnej miere program pre živnostníkov a malé podniky našej strany SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby.
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby priamo konzultovala a prebrala od SAMP riešenia v oblasti rodinného podnikania.
Dňa 31.01.2020 sa uskutočnila Medzinárodná konferencia „Malé a stredné podniky a rodinné podnikanie v Európe a na Slovensku, výmena skúseností a príkladov v rámci podpory podnikania rodinných podnikov, malých a stredných podnikov naprieč Európou“. Na tejto konferencii sa zúčastnil aj náš podpredseda a odborník na živnostenské podnikanie Ján Plesník. Spolu s Vladimírom Sirotkom sa zhodli na nasledovných riešeniach pre malých podnikateľov, ktoré bude naša strana presadzovať:
1. Zapracovať definíciu rodinného podnikania do príslušnej legislatívy SR a vytvoriť podmienky pre rozvoj rodinných firiem a živností;
2. Prehodnotiť povinnosti transferového oceňovania v prípadoch rodinného podniku;
3. Prehodnotiť povinnosť úhrady koncesionárskych poplatkov za zamestnancov v rodinnom podnikaní;
4. Vytvoriť legislatívne možnosti, aby náklady na vzdelávanie detí a blízkych rodinných príslušníkov v rodinnom podnikaní mohlo byť odpočítateľnou položkou zo základu dane, keď je potrebné k zabezpečeniu následníctva rodinného podnikania;
5. Vytvoriť predpoklady pre vznik legislatívnych úprav zjednodušenia administratívy a platenia daní a odvodov pre subjekty rodinného podnikania, formou živnostenských licencií pre rodinné podniky;
6. Výrazne zjednodušiť a zaviesť plne elektronickú formu ohlasovania voľných pracovných miest;
7. Zjednodušiť podmienky a upraviť povinnosti uzatvárania zdravotnej služby v subjektoch rodinného podnikania;
8. Prehodnotiť a zjednodušiť evidenciu odpadu, množstva a druhu, v zmysle zákona o odpadoch, u drobných prevádzok a pri subjektoch rodinného podnikania;
9. Nariadiť platnosť legislatívnych opatrení, ktoré majú priamy dopad na hospodárenie subjektov vždy k 1.januáru nasledujúceho roka.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby je tu aj pre živnostníkov a malých podnikateľov, ktorí tvoria chrbticu slovenskej ekonomiky.

V ROKU 2020 VOLÍME STRANU 20!

V rámci Indexu sociálnej spravodlivosti za rok 2019 sme sa v rámci OECD umiestnili na nelichotivom mieste. Nielenže sme na chvoste krajín V4, ale sme dokonca pod priemerom krajín OECD.
Index sociálnej spravodlivosti meria prevenciu chudoby, spravodlivé vzdelávanie, prístup na trh práce, sociálne začlenenie a boj proti diskriminácii, medzigeneračnú spravodlivosť a zdravie.

Najhoršie zistenie je, že za posledných 10 rokov sa u nás zvýšil celkový podiel ľudí ohrozených chudobou.

Spoločne s Maďarskom a Rumunskom patríme medzi päť krajín s najmenej spravodlivým rozdelením vzdelávacích príležitostí.

Toto má byť úspešný príbeh Slovenska? Úprimne môžeme závidieť Slovinsku a Česku, ktorí sa umiestnili v prvej desiatke a predbehli napr. aj Nemecko.

Aké je riešenie?

Odporúčame politikom, aby sa išli porozprávať medzi ľudí na východ od Bratislavy a pochopia, že jediným riešením je prijať základnú tézu: ČLOVEK je viac ako ZISK!
Presne s touto tézou sme zostavovali aj náš program a pokiaľ chceme našu krajinu v indexe sociálnej spravodlivosti posunúť vyššie, voľte stranu 20 SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby.

Je veľmi vyčerpávajúce pracovať týždeň v noci, potom prísť domov, rýchlo pripraviť raňajky, vyprevadiť deti do školy, navariť, aby mali čo jesť, keď prídu domov, poprať, požehliť, upratať, zbehnúť na obecný úrad vybaviť občianske záležitosti, nakúpiť v obchode a na chvíľu si ľahnúť. Potom príde zase týždeň popoludňajších pracovných zmien, kedy nie je čas učiť sa s deťmi, ale je zato čas trpieť, akú známku prinesú zo školy. To nie je prorodinná politika.

Pracovať dopoludnia, aby sa popoludní mohla matka učiť s deťmi do 15 rokov ich veku a starať sa o ich výchovu a domácnosť, je tým najsprávnejším riešením. Takto má vyzerať zosúladenie pracovného a rodinného života.
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby prichádza s prísnejšími pravidlami pre zamestnávanie matiek, rodičov samostatne sa starajúcich o maloleté a mladistvé deti a osôb, ktorým je výchova takýchto detí zverená do starostlivosti.