Dôstojný život

Dôstojný život

Našim cieľom je zabezpečiť
a) pre pracujúcich dôstojné pracovné prostredie, v ktorom:
• zamestnávateľ so zamestnancom zaobchádza s patričnou úctou, nezastrašuje ho, nešikanuje, nepodvádza, riadne a včas ho vypláca, dodržiava dobu odpočinku, pracovný čas, platí príplatky, nekráti dovolenku, nešpekuluje so zmluvnými vzťahmi, neprenáša svoju zodpovednosť na zamestnanca jeho nútením k živnosti a nevytvára prostredie, v ktorom sa so zamestnancom zaobchádza ako s neosobnou pracovnou silou, ale ako s tým, čím je: človekom!
• živnostníkovi včas zaplatia za odvedenú prácu, legislatívne ho odbremenia od administratívnej záťaže, daňovo zvýhodnia a na jednom mieste poskytnú komplexné poradenské, vzdelávacie a verejné služby.
• hendikepovaní nadobudnú presvedčenie, že sú súčasťou tejto spoločnosti, ktorá ich ochráni nie len pred diskrimináciou a prepadom do chudoby, ale im umožníme sebarealizáciu, samozamestnanie. a zamestnanie v obchodných spoločnostiach so štandardnými mzdovými a pracovnými podmienkami, s prihliadnutím na ich hendikep
b) pre aktívnych, tvorivých a podnikavých občanov:
• presadiť vytvorenie právnej formy “rodinný sociálny podnik“
• odbyrokratizovať podmienky podnikania pre malých podnikateľov, farmárov, SHR, živnostníkov a rodinné sociálne podniky a zavedieme programy dostupnosti finančných prostriedkov pre ich podnikanie
• vytvoriť podporné nástroje pre malé firmy, mladé talenty a kreatívcov využívajúcich inovácie, výsledky výskumu, kultúrny potenciál a pamiatky pre miestneho rozvoja
c) pre všetkých občanov:
• kompletný systém výchovy, vzdelania a odbornej prípravy
• dostupnú a kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť
• osobné slobody a právo na spolurozhodovanie
 
Tieto ciele chceme realizovať prostredníctvom nasledovných priorít:
 1.  zamestnanec je tvorca hodnôt
 2.  slobody pre podnikavých občanov
 3.  kvalitné a dostupné verejné služby pre všetkých
 4.  osobné slobody a občianska participácia

Pri obhajovaní práv zamestnancov budeme presadzovať najmä:

 • výrazné skokové zvýšenie minimálnej mzdy a zároveň prijmeme opatrenia na zamedzenie negatívnych dopadov tohto zvýšenia pre živnostníkov
 • zvýšenie práv pracujúcich voči nečestným zamestnávateľom a špekulantom
 • indexáciu platových tabuliek vo verejnej službe
 • zvyšovanie dôchodkov zavedením mechanizmu reflektujúceho rast životnej úrovne obyvateľstva SR s ich automatickým rastom bez vplyvu politikov
 • posilnenie uplatnenia hendikepovaných na trhu práce
 • zvýhodníme prácu nadčas a v noci a skrátime rozsah nadčasovej práce
 • skrátime rozsah ustanoveného týždenného pracovného času postupne na 30 hodín týždenne a upravíme termín splatnosti mzdy
 • sprísnime kritériá pre určenie závislej práce a posilníme postavenie zástupcov zamestnancov
 • zachovanie participačných inštitútov pre uplatňovanie práv zamestnancov prostredníctvom svojich zástupcov
 • vytvorenie predpokladov pre taký druh sociálneho partnerstva, ktorý zjednoduší zavedenie štandardov v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva
 • úpravu Zákonníka práce a ďalšie predpisy najmä v duchu odporúčaní Iniciatívy pracujúcej chudoby a požiadaviek Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
 • zavedenie katalógu povolaní pre súkromnú sféru so zaraďovaním zamestnancov podľa náročnosti ich práce
 • prispôsobenie rozsahu týždenného pracovného času robotizácii a obmedzením nadčasovej práce vytvoríme predpoklady pre zosúladenie rodinného a pracovného života
 • upravenie postavenia inšpektorátov práce najmä posilnením ich kompetencií a odbornosti
 • zavedenie povinnosti zrýchlených konaní v pracovnoprávnych sporoch na úrovni okresných súdov
 • implementáciu Slovenskom doposiaľ neratifikovaných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce do vnútroštátnej legislatívy, ktorý v prípade nevyplatenia mzdy zamestnávateľom, nenechá občanov bez príjmu
 • posilníme ekonomické a pracovnoprávne povedomie občanov výukou v školách

Našim prvoradým záujmom v presadzovaní slobôd pre podnikavých občanov je:

 • podporiť tvorbu silnej a stabilnej strednej vrstvy spoločnosti programom pre živnostníkov, SHR, malých farmárov, rodinné sociálne podniky, mikropodniky a malé podniky
 • presadiť vytvorenie právnej formy “rodinný sociálny podnik“ na hodnotovom podiele
 • odbyrokratizovať a zjednodušiť podmienky podnikania pre mikropodniky, malých podnikateľov, SHR, malých farmárov, živnostníkov a rodinné sociálne podniky a zaviesť programy dostupnosti finančných prostriedkov pre ich podnikanie
 • presadiť, aby mal živnostník stanovenú mesačnú nákladovú zložku ceny práce a platili pre neho rovnaké pravidlá pri vlastných investíciách ako u právnickej osoby
 • vytvoriť podporné nástroje pre malé firmy a kreatívcov využívajúcich inovácie, vedecké poznatky, kultúrny potenciál a pamiatky pre miestny rozvoj
 • presadiť vytváranie verejno-občianskych partnerstiev v záujme získania zdrojov na verejné investície a zlepšenia príjmov obyvateľov
 • upraviť daňovo-odvodovú politiku štátu s cieľom podpory zamestnancov, živnostníkov, rodinných sociálnych podnikov, SHR malých a stredných podnikateľov

V oblasti kvality a dostupnosti verejných služieb sa sústredíme hlavne na:

 • podporu zlepšenia spoločenského postavenie učiteľov, vedcov a inovátorov a ochranu duševného vlastníctva
 • zabezpečenie dostupnosti kvalitnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti vo všetkých regiónoch a očistíme ju od výpalníkov a príživníkov
 • prepojenie vysokoškolského vzdelávania a vedy a výskumu s praxou
 • vytvorenie nového systému odborného a celoživotného vzdelávania prepojeného na potreby regionálnych trhov práce
 • dostupnosť vzdelávania a predškolskej výchovy pre všetky sociálne skupiny
 • podporu podmienok pre uplatnenie mladých ľudí a mladých rodín aj formou dostupného bývania a so zabezpečením starostlivosti o deti
 • zvyšovanie dôchodkov zavedením mechanizmu reflektujúceho rast životnej úrovne obyvateľstva SR, s ich automatickým rastom bez ingerencie politikov
 • zvýhodnenie seniorov v liekovej, hospitalizačnej a opatrovateľskej politike
 • posilnenie uplatnenia hendikepovaných na trhu práce

Prvoradým našim záujmom v oblasti osobných slobôd a občianskej participácie je:

 • presadenie ochrany a dodržiavanie osobných slobôd pre všetkých
 • zabezpečiť predpoklady pre plnohodnotný osobný (rodinný, pracovný a kultúrno-spoločenský) život všetkým občanom pri rešpektovaní ich rozmanitosti
 • vytvoriť podmienky pre rozvoj občianskeho aktivizmu
 • podporiť participáciu verejnosti na verejných rozhodnutiach v oblasti legislatívy, plánovania investovania a financovania
 • presadiť otvorený prístup k informáciám na všetkých úrovniach verejnej správy

Dôstojný život / Zdravá krajina / Moderný štát