Novinky

Vladimír Sirotka podporuje náš program

VLADIMÍR SIROTKA PODPORUJE NÁŠ PROGRAM
Predseda Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) Vladimír Sirotka podporuje v plnej miere program pre živnostníkov a malé podniky našej strany SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby.
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby priamo konzultovala a prebrala od SAMP riešenia v oblasti rodinného podnikania.
Dňa 31.01.2020 sa uskutočnila Medzinárodná konferencia „Malé a stredné podniky a rodinné podnikanie v Európe a na Slovensku, výmena skúseností a príkladov v rámci podpory podnikania rodinných podnikov, malých a stredných podnikov naprieč Európou“. Na tejto konferencii sa zúčastnil aj náš podpredseda a odborník na živnostenské podnikanie Ján Plesník. Spolu s Vladimírom Sirotkom sa zhodli na nasledovných riešeniach pre malých podnikateľov, ktoré bude naša strana presadzovať:
1. Zapracovať definíciu rodinného podnikania do príslušnej legislatívy SR a vytvoriť podmienky pre rozvoj rodinných firiem a živností;
2. Prehodnotiť povinnosti transferového oceňovania v prípadoch rodinného podniku;
3. Prehodnotiť povinnosť úhrady koncesionárskych poplatkov za zamestnancov v rodinnom podnikaní;
4. Vytvoriť legislatívne možnosti, aby náklady na vzdelávanie detí a blízkych rodinných príslušníkov v rodinnom podnikaní mohlo byť odpočítateľnou položkou zo základu dane, keď je potrebné k zabezpečeniu následníctva rodinného podnikania;
5. Vytvoriť predpoklady pre vznik legislatívnych úprav zjednodušenia administratívy a platenia daní a odvodov pre subjekty rodinného podnikania, formou živnostenských licencií pre rodinné podniky;
6. Výrazne zjednodušiť a zaviesť plne elektronickú formu ohlasovania voľných pracovných miest;
7. Zjednodušiť podmienky a upraviť povinnosti uzatvárania zdravotnej služby v subjektoch rodinného podnikania;
8. Prehodnotiť a zjednodušiť evidenciu odpadu, množstva a druhu, v zmysle zákona o odpadoch, u drobných prevádzok a pri subjektoch rodinného podnikania;
9. Nariadiť platnosť legislatívnych opatrení, ktoré majú priamy dopad na hospodárenie subjektov vždy k 1.januáru nasledujúceho roka.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby je tu aj pre živnostníkov a malých podnikateľov, ktorí tvoria chrbticu slovenskej ekonomiky.

V ROKU 2020 VOLÍME STRANU 20!