Novinky

Je krátko po voľbách, poznáme víťazov a porazených. Tušíme, kto vytvorí vládu, vieme kto ju bude reprezentovať.
V tejto chvíli nám slušnosť a pokora velí poďakovať všetkým, ktorí nám dali svoj hlas a tým potvrdili, že náš program rieši ich problémy a trápenia. Tento rok nám to nestačilo, čo neznamená, že skladáme zbrane a politicky končíme.
Nasledujúce obdobie bude skúškou toho, či bude človek práce, zamestnanec, živnostník, farmár, sociálny pracovník, vodič autobusu, zamestnanec kultúry...stáť niekde na okraji záujmu mocných a silných, alebo tomu bude naopak. Budeme ostražití, budeme porovnávať sľuby a nasledujúce činy, zotrváme medzi vami, nekončíme. Naše myšlienky a priority sú trvalé, preto sme presvedčení, že musíme pokračovať v budovaní našej mladučkej strany, pretože ľavica je v týchto dňoch na politickom dne a to vzhľadom na vyváženosť politickej scény žiadnej krajine nepomáha.
Musíme postupne posilňovať našu stranu v každom regióne, v každom kúte našej krajiny. Pozývame vás, príďte, radi vás prijmeme a sľubujeme poctivú pracovnú atmosféru, kde je každá ruka a hlava obohatením nás všetkých.

Platby poistného do garančného fondu by mali v kritických situáciách zabezpečiť dostupnosť príjmu pracujúcim. Je to ale len teória.

Taliansky investor v I.C.A. Svidník dlhuje viac ako 120tim bývalým zamestnancom odstupné vo výške takmer 200.000 EUR. Vo firme už títo ľudia viac ako pol roka nepracujú. Ale k svojim nárokom sa doposiaľ nedostali.

Pre takéto prípade sa v rámci odvodov do sociálnej poisťovne platí príspevok do garančného fondu. Ak sociálnej poisťovni predloží zamestnanec potvrdenie od zamestnávateľa o výške dlhu firmy na mzde a odstupnom, sociálna poisťovňa mu sumu vyplatí. A tu je kameň úrazu. Žiadny predpis nestanovuje lehotu, dokedy musí takéto potvrdenie zamestnávateľ zamestnancovi vydať. A to sa deje v I.C.A. Svidník, ktorý sa s vydaním jednoduchého, no tak potrebného potvrdenia už mesiace neponáhľa. Zamestnávateľ odmieta a sociálna poisťovňa nevypláca. To je realita odvodov a plnenia z nich.

Dramatické je v tomto prípade aj to, že nemalú časť zamestnancov tvoria samoživitelia rodín.

Zamestnanci podali súdu návrh na konkurz, čo by umožnilo speňažiť majetok zamestnávateľa a uspokojiť nároky zamestnancov touto formou. No štát po začatí konania tento úmysel na návrh firmy I.C.A. Svidník zmaril a konanie na 60 dní prerušil. 60-dňová lehota určite poskytne neférovému zamestnávateľovi dostatok času na prepis svojho majetku. Možno na manželku majiteľa.

Toto je realita vraj sociálneho štátu!

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby zavedie rad opatrení, ktorými zabezpečí, aby zamestnanci nezostali bez mesačného príjmu. Štát aktívne vstúpi do tohto procesu, zamestnancom neodkladne vyplatí náhradu za záväzky zamestnávateľa a štát si v ďalšom konaní ako veriteľ vyplatenú sumu u zamestnávateľa uplatní.

foto: Mário Hudák

Spomedzi krajín V4 sme na tom najhoršie v rámci rebríčka sociálnej spravodlivosti. Nemáme sa čím chváliť. Za desať rokov sme sa takmer nezlepšili. Nepomohli nám ani ľavicové vlády, ani pravicové a ani zmiešané vlády.

Tak napríklad v prevencii chudoby sme za 10 rokov pohoreli. Celkový počet ľudí ohrozených chudobou sa za desať rokov zvýšil z 5,7% na 7,8%. Vzdelávací systém je na 37. mieste v rámci krajín OECD a je poznačený hlavne nedostatkom politického konsenzu. Výrazne zaostávame aj v zamestnaneckej politike a medzigeneračnej spravodlivosti.

Musíme si priznať, že v sociálnej oblasti sme na tom zle. A keď sa k moci dostanú pravicoví milionári, tak sa nič nezmení. Nevedia sa totiž vžiť do bežných problémov občanov, neriešia pracujúcu chudobu a vidíte to aj v ich kampani. Namiesto riešení ponúkajú len prázdne heslá.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby prichádza s konkrétnymi opatreniami, ako sa popasovať s chudobou na Slovensku. Dva najdôležitejšie sú 800€ minimálna mzda a zrušenie platenia odvodov zamestnancami, čo prinesie každému zamestnancovi minimálne 100€ mesačne.

V ROKU 2020 VOLÍME STRANU 20!

V súčasnosti sa bežne stáva, že zamestnancom štátnej a verejnej služby vychádza tabuľkový plat nižší ako je minimálna mzda. Zamestnávateľ tak dopláca do výšky minimálnej mzdy. Takýto stav pritom zamestnancom trvá aj celý pracovný život, čo má za následok odmietnutie odchodu do predčasného dôchodku a veľmi nízke dôchodky.

Neustále konflikty medzi tabuľkovými hodnotami a minimálnou mzdou ukončíme. Tabuľkové mzdy budú vždy začínať na úrovni minimálnej mzdy a od nej sa budú odvíjať stupne a triedy.

Po vzore podmienok stanovených minimálnych mzdových nárokov v súkromnej sfére strana SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby presadí indexáciu platových stupníc aj v štátnej a verejnej službe. Zavedieme model odmeňovania zohľadňujúci kvalifikačné požiadavky a náročnosť vykonávaných činností.

VLADIMÍR SIROTKA PODPORUJE NÁŠ PROGRAM
Predseda Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) Vladimír Sirotka podporuje v plnej miere program pre živnostníkov a malé podniky našej strany SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby.
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby priamo konzultovala a prebrala od SAMP riešenia v oblasti rodinného podnikania.
Dňa 31.01.2020 sa uskutočnila Medzinárodná konferencia „Malé a stredné podniky a rodinné podnikanie v Európe a na Slovensku, výmena skúseností a príkladov v rámci podpory podnikania rodinných podnikov, malých a stredných podnikov naprieč Európou“. Na tejto konferencii sa zúčastnil aj náš podpredseda a odborník na živnostenské podnikanie Ján Plesník. Spolu s Vladimírom Sirotkom sa zhodli na nasledovných riešeniach pre malých podnikateľov, ktoré bude naša strana presadzovať:
1. Zapracovať definíciu rodinného podnikania do príslušnej legislatívy SR a vytvoriť podmienky pre rozvoj rodinných firiem a živností;
2. Prehodnotiť povinnosti transferového oceňovania v prípadoch rodinného podniku;
3. Prehodnotiť povinnosť úhrady koncesionárskych poplatkov za zamestnancov v rodinnom podnikaní;
4. Vytvoriť legislatívne možnosti, aby náklady na vzdelávanie detí a blízkych rodinných príslušníkov v rodinnom podnikaní mohlo byť odpočítateľnou položkou zo základu dane, keď je potrebné k zabezpečeniu následníctva rodinného podnikania;
5. Vytvoriť predpoklady pre vznik legislatívnych úprav zjednodušenia administratívy a platenia daní a odvodov pre subjekty rodinného podnikania, formou živnostenských licencií pre rodinné podniky;
6. Výrazne zjednodušiť a zaviesť plne elektronickú formu ohlasovania voľných pracovných miest;
7. Zjednodušiť podmienky a upraviť povinnosti uzatvárania zdravotnej služby v subjektoch rodinného podnikania;
8. Prehodnotiť a zjednodušiť evidenciu odpadu, množstva a druhu, v zmysle zákona o odpadoch, u drobných prevádzok a pri subjektoch rodinného podnikania;
9. Nariadiť platnosť legislatívnych opatrení, ktoré majú priamy dopad na hospodárenie subjektov vždy k 1.januáru nasledujúceho roka.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby je tu aj pre živnostníkov a malých podnikateľov, ktorí tvoria chrbticu slovenskej ekonomiky.

V ROKU 2020 VOLÍME STRANU 20!