Novinky

Určite ste sa už stretli s tým, že šéf alebo šéfka šikanovali vášho kolegu alebo kolegyňu. Prípadne rovno vás. Tešiť sa do práce a podávať dobré pracovné výkony v situácii, kedy je zamestnanec ponižovaný a šikanovaný, je dlhodobo nemožné. Je až nepochopiteľné, prečo doposiaľ slovenský Zákonník práce šikanu na pracovisku vôbec nerieši.
Keďže inšpektoráty práce kontrolujú výlučne dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, nemajú preto v tejto oblasti podľa slovenských zákonov vlastne čo kontrolovať. Štát akoby šikanu na pracovisku nechcel vidieť.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby prichádza s konkrétnym ustanovením, ktorým zavedie ochranu zamestnancov pred šikanou na pracovisku. Zároveň prichádza s komplexnou reformou inšpekcie práce, ktorej cieľom je efektívna, rýchla a účinná ochrana zamestnancov.

Ako sa šikana (resp. mobbing a bossing) na pracovisku prejavuje? Medzi najčastejšie prejavy patria:
- ohováranie,
- verbálne útoky,
- psychické nátlaky, vydieranie,
- poškodzovanie dobrej povesti pracovníka,
- izolovanie jednotlivca od skupiny pracovníkov,
- iné škodlivé ovplyvňovanie výkonu jeho práce,
- odlišné odmeňovanie pracovníka oproti ostatným,
- zvýšené požiadavky na jeho výkony oproti ostatným,
- zvýšené časové nároky na zamestnanca oproti ostatným,
- privlastňovanie si výsledkov práce nadriadeným,
- sexuálne obťažovanie.

Slovensko zamestnáva príliš veľa a príliš slabo zaplatených ľudí vo verejnej správe. Zjavne dozrel čas na zásadnú reformu verejnej správy.
Riešením je namiesto 79 okresných úradov 22 regionálnych úradov a 4 krajské + BA s komplexnými službami a menším počtom kvalitnejších úradníkov. Doplní ich cca 80 klientskych centier miestnej štátnej správy totožných s existujúcimi klientskymi centrami okresných miest.
V praxi to znamená, že občan príde do okresného mesta a na jednom mieste vybaví všetko, čo potrebuje bez kontaktu s úradníkom, ktorý má určenú agendu na starosti.
22 hospodárskych regiónov kopíruje historické hranice regiónov, čo ich predurčuje na jednoduchší a rýchlejší rozvoj. V súčasnosti sú mnohé historické regióny rozdelené do viacerých VUC a prax nám ukázala, že to ľudia neprijali a nepomáha to ich rozvoju. 22 hospodárskych regiónov bude zároveň záväznou územnou štruktúrou všetkých ministerstiev.

Aké sú prínosy takejto reformy verejnej správy?
- namiesto množstva rôznorodých špecializovaných úradov miestnej verejnej správy s rôznymi spádovými obvodmi 22 administratívnych centier s jednotným spádovým obvodom
- zrušenie väzieb a vzťahov štruktúr štátnej správy, polície a súdov s nekalými podnikateľskými štruktúrami
- odbúranie priamych kontaktov klientov s riadiacimi výkonnými pracovníkmi verejnej správy
- zvýšenie odbornosti, efektívnosti a skrátenie termínov výkonov verejnej správy
- úspora pracovných miest, čo umožní zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy

Podrobnú reformu verejnej správy si môžete pozrieť v programe "Človek je viac ako zisk" strany SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby na www.solidarita.eu.