Novinky

Dovolenka je nástrojom pre regeneráciu síl zamestnanca. Častokrát je však skôr prostriedkom náhrady výpadku nekompetentnej organizácie práce. Rozhodovanie o nej je v rukách zamestnávateľa. A to nie je správne.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby prichádza s päťtýždňovým rozsahom dovolenky pre všetkých s tým, že s jej väčšou časťou bude disponovať výlučne zamestnanec.

1️⃣    Aby sme prerušili klientelistické a korupčné siete

Klientelizmom a korupciou nie sú presiaknuté len ústredné orgány verejnej správy, ale aj jej územné orgány. Preto nestačí vymeniť ľuďí na riadiacich funkciách, ale je nevyhnutné urobiť aj inštiitucionálnu reformu, aby sa prerušii väzby aj na miestnej úrovni

2️⃣    Aby sme eliminovali negatívne vplyvy duálneho systému verejnej správy

Ani po 30-tich rokoch občan nepochopil, čo patrí pod štátnu správu a čo pod samosprávu a komplikuje mu to komunikáciu s úradmi.

3️⃣    Aby sme znížili vysoké náklady a zefektívnili verejnú správu

👉Verejná správa je prebyrokratizovaná a prezamestnaná. V tak malom štáte máme prebujnené a neefektívne aparáty s nízkoplatenými odborníkmi.

HLAVNÉ PROBLÉMY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY:

Špekulácie v odmeňovaní nevyplácaním mzdy za všetky odpracované hodiny, príplatkov za nadčas, nepriznávanie celého rozsahu oprávnenej dovolenky, či neposkytovania stravných lístkov, býva v najmenej jednom odvetví národného hospodárstva takmer samozrejmosťou.

Brániť sa najmä v prostredí s vyššou mierou nezamestnanosti nie je jednoduché. Je skôr ohrozujúce akú-takú existenciu živobytia rodiny.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby prichádza s povinnou kontrolou anonymných podaní a zavedením agenta inšpekcie, ktorý na mieste odhalí nezákonnosť.

Viac nájdete v našom programe pre zamestnancov, v ktorom sme pripravili 80 konkrétnych riešení na zlepšenie života zamestnancom:

https://solidarita.eu/images/Solidarita_program_FINAL.pdf

Za posledných desať rokov klesol počet živnostníkov na Slovensku o štvrtinu. Neustále sa zvyšujúca byrokratická záťaž, vysoké daňovo-odvodové zaťaženie a vysoká miera rizika (živnostník ručí celým svojim majetkom) odrádza občanov od tohto spôsobu podnikania.
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby presadí zavedenie živnostenských licencií. Živnostník pri obrate do 50 tis. € zaplatí jednorázový licenčný poplatok vo výške 500 € a nebude musieť viesť účtovníctvo, len evidenciu vydaných faktúr.
Tiež prichádzame s obmedzením podnikateľského rizika pre živnostníka: živnostník už nebude ručiť celým svojim majetkom, ale len majetkom, ktorý vloží do podnikania.