CIEĽ

Cieľom politickej strany SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby je zabezpečiť pre pracujúcich dôstojné pracovné prostredie, v ktorom:

 • zamestnávateľ so zamestnancom zaobchádza s patričnou úctou, nezastrašuje ho, nešikanuje, nepodvádza, riadne a včas ho vypláca, dodržiava dobu odpočinku, pracovný čas, prepláca príplatky, nekráti dovolenku, nešpekuluje so zmluvnými vzťahmi, neprenáša svoju zodpovednosť na zamestnanca jeho nútením k živnosti a nevytvára prostredie, v ktorom sa so zamestnancom zaobchádza ako s neosobnou pracovnou silou, ale ako s tým, čím je: človekom!,
 • živnostník dostane včas zaplatené za odvedenú prácu a ak zamestnáva aj zamestnancov, štát ho odbremení od administratívnej záťaže, daňovo zvýhodní a súčasne na jednom mieste poskytne svoje komplexné verejné služby,
 • hendikepovaní a marginalizované skupiny nadobudnú presvedčenie o svojej spoločenskej prospešnosti a účinnej ochrane štátu pred ich diskrimináciou.

Slobodný trh musí byť prístupný každému a musí byť usmerňovaný tak, aby z neho neprosperovala iba úzka skupina privilegovaných. Nikto nie je ostrovom samým pre seba. Sme presvedčení, že len vtedy nám bude skutočne dobre, keď všetci v tejto spoločnosti budú pociťovať istotu, dobro a spravodlivosť.

Podporujeme rozvoj spravodlivej občianskej spoločnosti založenej na dodržiavaní základných práv a slobôd.

Zasadíme sa za štandardy sociálneho štátu garantujúceho istoty sociálne slabým, deťom, chorým, zdravotne postihnutým, ovdovelým, zamestnancom v núdzi a tiež dôchodcom.

Budeme bojovať proti nárastu extrémizmu, hľadaniu jednoduchých vysvetlení zlej situácie, hľadaniu vinníkov, nepriateľov a príčin v marginalizovaných a segregovaných skupinách. Rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus a iné formy neznášanlivosti nesmú dostávať priestor. Tento priestor musí byť obsadzovaný a zapĺňaný politikou zmenšovania napätia medzi skupinami obyvateľstva cez priamu komunikáciu, riešenie konkrétnych problémov a podpory desegregácie, vzájomného spolunažívania a rešpektu na báze dodržiavania zákonov a bezpečnosti.

Náš program vychádza zo sociálnych, environmentálnych a ekonomických východísk a je postavený na troch vyrovnaných pilieroch: Dôstojný život, Zdravá krajina a Moderný štát.

Našim cieľom je zabezpečiť
a) pre pracujúcich dôstojné pracovné prostredie, v ktorom:
• zamestnávateľ so zamestnancom zaobchádza s patričnou úctou, nezastrašuje ho, nešikanuje, nepodvádza, riadne a včas ho vypláca, dodržiava dobu odpočinku, pracovný čas, platí príplatky, nekráti dovolenku, nešpekuluje so zmluvnými vzťahmi, neprenáša svoju zodpovednosť na zamestnanca jeho nútením k živnosti a nevytvára prostredie, v ktorom sa so zamestnancom zaobchádza ako s neosobnou pracovnou silou, ale ako s tým, čím je: človekom!
• živnostníkovi včas zaplatia za odvedenú prácu, legislatívne ho odbremenia od administratívnej záťaže, daňovo zvýhodnia a na jednom mieste poskytnú komplexné poradenské, vzdelávacie a verejné služby.
• hendikepovaní nadobudnú presvedčenie, že sú súčasťou tejto spoločnosti, ktorá ich ochráni nie len pred diskrimináciou a prepadom do chudoby, ale im umožníme sebarealizáciu, samozamestnanie. a zamestnanie v obchodných spoločnostiach so štandardnými mzdovými a pracovnými podmienkami, s prihliadnutím na ich hendikep
b) pre aktívnych, tvorivých a podnikavých občanov:
• presadiť vytvorenie právnej formy “rodinný sociálny podnik“
• odbyrokratizovať podmienky podnikania pre malých podnikateľov, farmárov, SHR, živnostníkov a rodinné sociálne podniky a zavedieme programy dostupnosti finančných prostriedkov pre ich podnikanie
• vytvoriť podporné nástroje pre malé firmy, mladé talenty a kreatívcov využívajúcich inovácie, výsledky výskumu, kultúrny potenciál a pamiatky pre miestneho rozvoja
c) pre všetkých občanov:
• kompletný systém výchovy, vzdelania a odbornej prípravy
• dostupnú a kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť
• osobné slobody a právo na spolurozhodovanie
 
Tieto ciele chceme realizovať prostredníctvom nasledovných priorít:
 1.  zamestnanec je tvorca hodnôt
 2.  slobody pre podnikavých občanov
 3.  kvalitné a dostupné verejné služby pre všetkých
 4.  osobné slobody a občianska participácia

Pri obhajovaní práv zamestnancov budeme presadzovať najmä:

 • výrazné skokové zvýšenie minimálnej mzdy a zároveň prijmeme opatrenia na zamedzenie negatívnych dopadov tohto zvýšenia pre živnostníkov
 • zvýšenie práv pracujúcich voči nečestným zamestnávateľom a špekulantom
 • indexáciu platových tabuliek vo verejnej službe
 • zvyšovanie dôchodkov zavedením mechanizmu reflektujúceho rast životnej úrovne obyvateľstva SR s ich automatickým rastom bez vplyvu politikov
 • posilnenie uplatnenia hendikepovaných na trhu práce
 • zvýhodníme prácu nadčas a v noci a skrátime rozsah nadčasovej práce
 • skrátime rozsah ustanoveného týždenného pracovného času postupne na 30 hodín týždenne a upravíme termín splatnosti mzdy
 • sprísnime kritériá pre určenie závislej práce a posilníme postavenie zástupcov zamestnancov
 • zachovanie participačných inštitútov pre uplatňovanie práv zamestnancov prostredníctvom svojich zástupcov
 • vytvorenie predpokladov pre taký druh sociálneho partnerstva, ktorý zjednoduší zavedenie štandardov v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva
 • úpravu Zákonníka práce a ďalšie predpisy najmä v duchu odporúčaní Iniciatívy pracujúcej chudoby a požiadaviek Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
 • zavedenie katalógu povolaní pre súkromnú sféru so zaraďovaním zamestnancov podľa náročnosti ich práce
 • prispôsobenie rozsahu týždenného pracovného času robotizácii a obmedzením nadčasovej práce vytvoríme predpoklady pre zosúladenie rodinného a pracovného života
 • upravenie postavenia inšpektorátov práce najmä posilnením ich kompetencií a odbornosti
 • zavedenie povinnosti zrýchlených konaní v pracovnoprávnych sporoch na úrovni okresných súdov
 • implementáciu Slovenskom doposiaľ neratifikovaných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce do vnútroštátnej legislatívy, ktorý v prípade nevyplatenia mzdy zamestnávateľom, nenechá občanov bez príjmu
 • posilníme ekonomické a pracovnoprávne povedomie občanov výukou v školách

Našim prvoradým záujmom v presadzovaní slobôd pre podnikavých občanov je:

 • podporiť tvorbu silnej a stabilnej strednej vrstvy spoločnosti programom pre živnostníkov, SHR, malých farmárov, rodinné sociálne podniky, mikropodniky a malé podniky
 • presadiť vytvorenie právnej formy “rodinný sociálny podnik“ na hodnotovom podiele
 • odbyrokratizovať a zjednodušiť podmienky podnikania pre mikropodniky, malých podnikateľov, SHR, malých farmárov, živnostníkov a rodinné sociálne podniky a zaviesť programy dostupnosti finančných prostriedkov pre ich podnikanie
 • presadiť, aby mal živnostník stanovenú mesačnú nákladovú zložku ceny práce a platili pre neho rovnaké pravidlá pri vlastných investíciách ako u právnickej osoby
 • vytvoriť podporné nástroje pre malé firmy a kreatívcov využívajúcich inovácie, vedecké poznatky, kultúrny potenciál a pamiatky pre miestny rozvoj
 • presadiť vytváranie verejno-občianskych partnerstiev v záujme získania zdrojov na verejné investície a zlepšenia príjmov obyvateľov
 • upraviť daňovo-odvodovú politiku štátu s cieľom podpory zamestnancov, živnostníkov, rodinných sociálnych podnikov, SHR malých a stredných podnikateľov

V oblasti kvality a dostupnosti verejných služieb sa sústredíme hlavne na:

 • podporu zlepšenia spoločenského postavenie učiteľov, vedcov a inovátorov a ochranu duševného vlastníctva
 • zabezpečenie dostupnosti kvalitnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti vo všetkých regiónoch a očistíme ju od výpalníkov a príživníkov
 • prepojenie vysokoškolského vzdelávania a vedy a výskumu s praxou
 • vytvorenie nového systému odborného a celoživotného vzdelávania prepojeného na potreby regionálnych trhov práce
 • dostupnosť vzdelávania a predškolskej výchovy pre všetky sociálne skupiny
 • podporu podmienok pre uplatnenie mladých ľudí a mladých rodín aj formou dostupného bývania a so zabezpečením starostlivosti o deti
 • zvyšovanie dôchodkov zavedením mechanizmu reflektujúceho rast životnej úrovne obyvateľstva SR, s ich automatickým rastom bez ingerencie politikov
 • zvýhodnenie seniorov v liekovej, hospitalizačnej a opatrovateľskej politike
 • posilnenie uplatnenia hendikepovaných na trhu práce

Prvoradým našim záujmom v oblasti osobných slobôd a občianskej participácie je:

 • presadenie ochrany a dodržiavanie osobných slobôd pre všetkých
 • zabezpečiť predpoklady pre plnohodnotný osobný (rodinný, pracovný a kultúrno-spoločenský) život všetkým občanom pri rešpektovaní ich rozmanitosti
 • vytvoriť podmienky pre rozvoj občianskeho aktivizmu
 • podporiť participáciu verejnosti na verejných rozhodnutiach v oblasti legislatívy, plánovania investovania a financovania
 • presadiť otvorený prístup k informáciám na všetkých úrovniach verejnej správy

Dôstojný život / Zdravá krajina / Moderný štát

Našim cieľom je zabezpečiť

a) lepšie prostredie pre život, kde:

• všetci občania budú mať prístup k zdravej pitnej vode
• opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu povrchových a podzemných vôd
• ochranu prírody, lesov a pôdy, revitalizovať krajinu a znehodnotené lokality, likvidovať skládky odpadov a ozdravovať prostredie v sídlach
• zníženie energetickej náročnosti našej ekonomiky, znečisťovania ovzdušia, plytvania potravinami a začať zavádzať a uprednostňovať obnoviteľné zdroje energie, ekologické druhy dopravy a obehové hospodárstvo

b) ozdravenie poľnohospodárskej krajiny a jej produkčnej schopnosti, a to:

• urýchlením pozemkových úprav, vysporiadaním vlastníckych vzťahov, zmenou dedičského práva k pôde a zabezpečením prístupu k pôde pre malých a mladých farmárov a rodinné farmy
• realizáciou biotechnických a pôdoochranných opatrení na pôde, obmedzením veľkosti parciel a pestovania monokultúrnych plodín na 30ha a zákazom používania zdraviu nebezpečných pesticídov a herbicídov
• obnovením tradičnej výroby a podporovaním malých regionálnych spracovateľských kapacít a zabezpečením dodávok zdravých domácich potravín zblízka

c) ekologicky šetrné zhodnotenie potenciálu regiónov, a to prostredníctvom:

• záchrany a revitalizácie kultúrnych a historických pamiatok a ich využitím pre rozvoj kultúry a cestovného ruchu
• uchovania a rozvíjania kultúrneho dedičstva regiónov, regionálnej kultúry a tradícií v záujme uchovania identity a jedinečnosti regiónov a rozvoja kreatívneho priemyslu
• zavedenia integrovaného a teritoriálneho princípu plánovania a riadenia rozvoja území
 

Tieto ciele chceme realizovať prostredníctvom nasledovných priorít:

 1. lepšie prostredie pre život
 2. zdravá a prosperujúca kultúrna krajina
 3. odomknutie potenciálu krajiny

Naše hlavné úlohy v oblasti lepšieho prostredia pre život

 • dodržiavanie platnej národnej a európskej legislatívy pre prísnejšiu ochranu prírody, vodných zdrojov a tokov, lesov a pôdy
 • ochranu pred ďalšou devastáciou a znehodnocovaním našich lesov a pôdy
 • podporu budovania vodozádržných a biotechnických opatrení v krajine, ako aj opatrení na zlepšenie klímy v mestách.
 • zabezpečenie likvidácie skládok nebezpečného odpadu a skládok ohrozujúcich kvalitu povrchových a podzemných vodných útvarov
 • vytvorenie efektívnych podporných nástrojov pre dobudovanie verejných vodovodov, kanalizácií a ekologických čistiarní odpadových vôd na vidieku
 • zvyšovanie kvality ovzdušia a životného prostredia znižovaním energetickej a materiálovej náročnosti priemyselných odvetví a dopravy
 • zavádzanie integrovanej dopravy a kvalitnej ekologicky nezaťažujúcej a cenovo dostupnej verejnej dopravy
 • využívanie biomasy a domového odpadu prioritne na výrobu biohnojív, na energetické využívanie a podporu vytvárania miestnych uzavretých energetických systémov založených na miestnych zdrojoch
 • transformáciu hospodárstva na inovačné technológie a obehové hospodárstvo
 • zákonné používanie výrobkov vyrobených zo suroviny z vytriedených recyklovaných odpadov ako základ obehového hospodárstva
 • prístup zodpovednej spotreby s cieľom znížiť tvorbu odpadov
 • legislatívu na zabránenie plytvaniu s potravinami

Naše hlavné úlohy pre ozdravenie kultúrnej krajiny

 • zásadná zmena dotačnej politiky pre poľnohospodárov zameraná na podporu produkcie, zamestnanosti, malých fariem a biotechnických opatrení
 • urýchlenie pozemkových úpravy, vysporiadanie vlastníckych vzťahov, zmena dedičského práva k pôde a zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých farmárov a rodinné farmy
 • realizácia biotechnických a pôdoochranných opatrení na pôde, obmedzenie veľkosti parciel a pestovania monokultúrnych plodín na 30ha a zákaz používania zdraviu nebezpečných pesticídov a herbicídov
 • vytvorenie podmienok pre produkciu zdravých domácich potravín a to aj
 • s nevyhnutným dotačným systémom
 • obnovenie tradičnej výroby a podpora malých regionálnych spracovateľských kapacít a zabezpečením dodávok zdravých domácich potravín zblízka
 • zlepšenie podmienok podnikania v agrosektore hlavne v najmenej rozvinutých okresoch a krajoch
 • celoplošná podpora integrovaného rozvoja vidieka prístupom LEADER podľa potrieb vidieckych území
 • podpora diverzifikácie poľnohospodárskych činností so zameraním hlavne na cestovný ruch a miestne spracovateľské kapacity
 • podpora drobnej infraštruktúry vidieckych sídel so zameraním na životné prostredie a vidiecky cestovný ruch

Naše hlavné úlohy pri odomykaní potenciálu krajiny:

 • prispejeme k obnoveniu kultúrnej hodnoty krajiny, k rozvoju a oživeniu kultúrneho dedičstva, tradícií a pamiatok
 • prepojíme oblasť kultúry na ďalšie odvetvia priemyslu SR
 • vyčleníme 1% ŠR na kultúru a včleníme oblasť cestovného ruchu pod ministerstvo kultúry
 • vypracujeme koncepčný materiál na rozvoj kultúry národnostných menšín
 • vytvoríme motivačné mechanizmy pre súkromných vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a vytvoríme návrh udržateľnosti obnovy pamiatok
 • zavedieme výchovu obyvateľov k lokálpatriotizmu
 • zavedieme nový inovatívny prístup k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov založený na podpore rastu zhodnocovaním vnútorných zdrojov a potenciálov
 • presadíme princíp subsidiarity v spravovaní rozvoja územia, tak aby sa problémy riešili na tej úrovni, kde sa dajú riešiť najefektívnejšie
 • podporíme vytváranie verejno-súkromných partnerstiev a ich stratégií pre sociálno-ekonomický rozvoj na všetkých úrovniach správy veci verejných
 • vytvoríme teritoriálne nástroje podpory regionálneho rozvoja a nahradíme tak neúčinné sektorové nástroje
 • zavedieme systém zmlúv o podpore medzi štátom a regiónmi a medzi regiónmi a miestnymi samosprávami
 • zásadne prepracujeme legislatívu týkajúcu sa verejnej správy a regionálneho rozvoja, tak aby sme umožnili efektívnejšie spravovanie veci verejných a udržateľnejšie odomykanie potenciálov rozvoja územia zdola

Dôstojný život / Zdravá krajina / Moderný štát
Našim cieľom je zabezpečiť
a) obrodenie politickej kultúry a inštitúcií a to najmä:
• zmenou volebného systému a volebných obvodov
• sprísnením majetkových priznaní politikov a vysokých štátnych zamestnancov
• zrušením odstupného pre poslancov, príživníctva poradenských firiem a neprimeraných platov a odstupného manažérov štátnych firiem
b) modernizáciu a zefektívnenie verejnej správy, tak aby:
• slúžila predovšetkým občanovi, bola kvalitná, zrozumiteľná a ľuďom dostupná
• vytvorila podmienky pre efektívnu realizáciu kompetencií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni
• sa verejné inštitúcie, polícia a justícia očistila od klientelizmu a korupcie a aby sa nastolila spravodlivosť a vymožiteľnosť práva
c) zdravú ekonomika a spravodlivé financovanie, prostredníctvom:
• rozumnej hospodárskej politiky a správy verejných financií
• novej fiškálnej a daňovej politiky
• zavedenia spravodlivej deľby verejných zdrojov medzi štát a samosprávy
d) rozumnú proerópsku zahraničnú politiku zameranú na:
• presadenie zmien v štruktúre a riadení OSN a v posilnení bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ
• eliminovanie hospodárskej medzinárodnej kriminality a nepriaznivých vplyvov globalizácie
• presadzovanie vysokých štandardov ochrany pracujúcich a dodržiavanie Európskej sociálnej charty

Tieto ciele chceme realizovať prostredníctvom nasledovných priorít:

 1. obroda politického systému a štruktúr
 2. moderná verejná správa slúžiaca občanovi
 3. zdravá ekonomika a spravodlivé financovanie
 4. slovenská zahraničná politika očami solidárnej ľavice

Pri obrode politického systému budeme presadzovať najmä:

 • zmenu volebného systému, zvýšenie počtu volebných obvodov a zmenu usporiadania národnej rady
 • zrušenie financovania volebnej kampane a politickej reklamy zo súkromných zdrojov, aj nemajetní ľudia a nimi založené strany a hnutia musia mať férovú možnosť zapojiť sa do politickej súťaže a informovať o svojom programe
 • stanovenie jednotných metodických pravidiel pre zverejňované volebné prieskumy bez časového obmedzenia ich zverejňovania, s cieľom zabrániť ich zneužívaniu na manipulácie v predvolebnom boji
 • platenie poslaneckých asistentov a prenájom poslaneckých kancelárií si budú hradiť priamo politické strany
 • zrušenie nežiadúceho priživovania sa poradenských firiem a neprimeraných platov a odstupného manažérov štátnych firiem
 • sprísnenie legislatívy zákona o majetkových pomeroch

Pre skvalitnenie a zefektívnenie verejnej správy sa zameriame najmä na:

 • racionalizáciu a zefektívnenie štátnej správy a odbyrokratizovanie a odpolitizovanie verejnej správy
 • podporíme zvýšenie kvality, odbornosti, dostupnosti a prehľadnosti služieb miestnej štátnej správy pre občana
 • sfunkčnenie a sprístupnenie elektronizácie verejných služieb tak, aby slúžili obyvateľom, podnikom a inštitúciam a nie aby boli prepadliskom verejných financií
 • zmenu územno-správneho členenia, eliminovane negatívnych dopadov duálneho systému verejnej správy a nefunkčného vymedzenia samosprávnych krajov
 • zníženie počtu vyšších územných celkov a zvýšenie ich kompetencií, vrátane ich finančného zabezpečenia
 • presadenie inovatívneho modelu municipalizácie bez rušenia právnej subjektivity obcí
 • reformu justície a jej štruktúr v záujme obnovenia dôvery v súdnictvo
 • úplné odpolitizovanie a nezávislosť polície od štátnej moci

Pre zdravé hospodárstvo a spravodlivé financovanie:

 • budeme presadzovať spravodlivé prerozdeľovanie verejných zdrojov medzi štát a samosprávy, financovanie samospráv zabezpečíme tzv. daňovým mixom
 • zmeníme odvodové zaťaženie práce, zamestnanci nebudú platiť sociálne a zdravotné odvody
 • progresívnym zdaňovaním zavedieme daňovú solidaritu bohatších s chudobnejšími
 • nebudeme zdaňovať minimálnu mzdu, odpočítateľnú položku naviažeme na výšku minimálnej mzdy
 • zefektívnime výber daní a daňovú medzeru na DPH odstránime neúčtovaním DPH medzi jej platcami
 • rozprúdime diskusiu v EÚ o zmene daňového systému, ktorého základ bude naviazaný na bankové transakcie
 • zrýchlenou odpisovou metódou budeme bonifikovať reinvestované zisky
 • zavedieme zverejňovanie príspevku k čistému bohatstvu krajiny
 • zavedieme prioritizáciu reforiem

V zahraničnej politike sa zameriame na:

 • podporu Európskej sociálnej charty
 • posilňovanie kompenzačných fondov pre poškodených globalizačnými procesmi
 • bezpodmienečné zasadzovanie sa pri obchodných zmluvách EU za vysoké sociálne štandardy pri ochrane pracujúcich
 • maximálne využívanie podpory EÚ na „zelenú industrializáciu Slovenska“
 • odmietnutie akýchkoľvek imperiálnych ambícií a akcí
 • podporenie vytvorenia Európskych obranných síl
 • podporenie zmeny zloženia Bezpečnostnej Rady OSN
 • rozhodný boj proti všetkým formám medzinárodnej kriminality